Služby

Investorský (technický) dozor (ITD)

Výkon technického dozoru investora spočívající zejména v přejímání dokončených stavebních výkonů, v kontrole a přejímání dílčích stavebních prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn apod.
Zvláštní výkony:
Sestavení a rozepsání platebního plánu a dozor nad ním, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, spolupráce při kontrole účtů a zpřesnění a novelizace časových plánů.
Podstatnou součástí jeho výkonů je průběžná kontrola kvality stavby včetně projektu vzhledem ke skutečnostem, které se na stavbě vyskytují z toho důvodu je nezbytné, aby byl technický dozor náležitě kvalifikovaný a zkušený.
Základními požadavky na osobu vykonávající technický dozor je nezávislost na zhotoviteli i projektantovi stavby a jeho technická erudice.