Služby

Činnost koordinátora na staveništi

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích byl stanoven v souladu se směrnicí Rady č. 92/57/EHS, která byla postupně implementována do právního řádu všech zemí, které jsou členy Evropské unie. V naší republice bylo zpracovatelem a předkladatelem návrhu zákona Ministerstvo práce a sociálních věcí a zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze dne 23. května 2006 nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007.

 

 

ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP 

KOORDINÁTOR PŘI PŘÍPRAVNÉ FÁZI STAVBY:

•  zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvý­šenému ohrožení života nebo zdraví,

•  zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních ri­zicích vztahujících se ke stavbě,

•  zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu in­spektorátu prá­ce,

•  bude nápomocen při výběru zhotovitelů stavby na základě posouzení stavu zabezpečování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při jednotlivých pra­covních postupech zhotovitelů.

 

KOORDINÁTOR PŘI FÁZI REALIZACE STAVBY:

•  bude koordinovat spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi sou­časně,

•  bude spolupracovat při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému pro­vádění jednotlivých činností,

•  bude sledovat provádění jednotlivých čin­ností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání náprav,

•  bude organizovat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, povede zápisy z kontrolních dnů o zjištěných ne­dostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků,

•  bude informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních ri­zicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací,

•  bude kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám,

•  bude sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP, a na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP bude plán aktualizovat.

 

PLÁN  BOZP OBSAHUJE:

•  základní informace o akci a účastnících výs­tavby,

•  povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajiš­tění BOZP,

•  přehled základních opatření k zajištění BOZP,

•  vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pra­covních postupů a odpovědností,

•  analýzy rizik jednotlivých činností,

•  způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů,

•  zásady požární ochrany při realizaci,

•  dopravně provozní předpisy,

•  zabezpečení staveniště,

•  bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání stavby

 

 

Tab.| Kdy musí být zajištěn koordinátor BOZP

POPIS SITUACE

POVINNOSTI  DLE ZÁKONA 309/2006 Sb.

počet zhotovitelů 

provádějících 

stavbu

na stavbě budou 

prováděny práce 

dle 591/2006  Sb.

rozsah stavby 

přesahuje limity 

dle § 15 zákona 

č. 309/2006 Sb.

nutno zpracovat 

Plán BOZP

nutno zaslat 

oznámení o za­hájení prací 

na OIP**

nutno určit 

koordinátora při 

realizaci stavby

1

ANO

 

ANO

NE

NE

 

ANO

ANO

ANO

NE

2 a víc

 

 

NE

NE

NE

ANO

 

ANO

NE

NE

 

ANO

ANO

ANO

ANO

*    podmínky jsou uvedeny na straně 2

**  OIP – oblastní inspektorát práce