Služby

Pasivní dům

Základní parametry pasivního domu

 • ≤ 15 kWh/m2a

             maximální roční potřeba tepla na vtápění domu

 • ≤ 0,6 hod-1

             celková neprůvzdušnost n50 obálky domu

 • ≤ 120 kWh/m2a

             maximální roční celková potřeba primární energie domu


 Těchto hodnot dosáhneme

 • vhodným návrhem domu
 • podrobnou projektovou dokumentací s řešením všech detailů domu
 • výběrem vhodného dodavatele (prováděcí firma)
 • kontrolou prací na stavbě a provedením potřebných měření (technický dozor investora, BLOWER DOOR test)

 

Výhody pasivního domu                               

 • nízké náklady na vytápění
 • vysoký komfort bydlení (tepelná pohoda, nízká koncentrace CO2 uvnitř domu)
 • je šetrný k životnímu prostředí (nízké emise CO2 do ovzduší)
 • jde o dobrou investici na celý život (vzhledem ke stále rostoucím cenám energií)
 • vysoká hodnota domu i v budoucnosti (v případě prodeje domu)

 

Nevýhody pasivního domu     

 • vyšší pořizovací náklady (asi 10–15%)
 • je náročný na výběr stavební parcely

 

Mýty a předsudky o pasivních domech

 • V pasivních domech není možné větrat okny

Jeden často se vyskytující mylný fakt o pasivních domech. Okna je možné v pasivním domě normálně otvírat, ale není to potřebné. Řízené větrání s rekuperací tepla zajistí příjemné mikroklima bez přirozeného větrání otevřenými okny. 

 • Pasivní domy jsou finančně náročnější

V České republice je cenový rozdíl mezi standardním domem a domem pasivním uváděn ve výši 10–15%. Průzkum v zemích západní Evropy ukázal, že pasivní domy jsou nákladnější pouze o 7–9% a lze očekávat srovnání cen. Do snížení nákladnosti pasivných domů výrazně promlouvá fakt, že jejich náklady na provoz jsou až 10 krát nižší.  

Nízkoenergetický dům

Zelená úsporám

S účinností od 17.8.2009 platí nová směrnice, která upravuje podmíny programu. Nové podmínky jsou již zapracovány na této stránce.


 Formulář pro nezávazné posouzení ZDE


Od dubna roku 2009 připravilo Ministerstvo životního prostředí České republiky dotační program Zelená úsporám.  Vypracujeme Vám potřebný posudek a poradíme s vyplněním žádosti o dotace.  

 

Program je zaměřen na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů v obytných domech, tak aby došlo ke snížení provozních nákladů pro domácnosti. Program je určen pro vlastníky rodinných a bytových domů. Do programu se můžou zapojit jak  fyzické tak i právnické osoby. Jedná se o nárokovou dotaci s možností podání žádosti před realizací investice. Pokud bude dotace přiznána, žadatel obdrží právně závazné rozhodnutí o podpoře a dotační prostředky budou pro něj rezervovány do určitého data. Po doložení realizace opatření pak žadatel neprodleně obdrží prostředky na svůj účet. Program bude trvat do roku 2012 a během tohoto období bude rozděleno na dotacích 25 mld. Kč.

 

Oblasti podpory
A. Úspory energie na vytápění (zateplování)

    A.1 Komplexní zateplení obálky budovy

    A.2 Dílčí opatření

B. Nová výstavba v pasivním energetickém standardu
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody
D. Dotační bonus pro vybrané kombinace opatření

 

A1 Komplexní zateplení obálky budovy
Je nutné dosažení měrné potřeby tepla na vytápění 55 kWh/m2 u bytových domů (BD) a 70 kWh/m2 u rodinných domů (RD) a minimální úspora musí být alespoň 40 % oproti stavu před realizací opatření. Vše je dosažitelné kvalitním zateplením bez instalace nuceného větrání s rekuperací. Tuto hodnotu je nutné doložit v projektu výpočtem, není však požadován energetický audit.
Dotace je fixní částka na m2 podlahové plochy.Při dosažení hodnot 30 kWh/m2 (BD), 40 kWh/m2 (RD) je zvýhodněno ještě vyšší dotací na m2 vytápěné podlahové plochy.


A2 Dílčí zateplení
Je nutné snížit hodnotu měrné potřeby tepla na vytápění o 20% nebo 30% (vyšší dotace). Nezáleží na způsobu dosažení této hodnoty, ale je nezbytné u jednotlivých opatření dodržet doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540. Zvolené opatření nemusí být provedeno na celé části.

 

B Novostavby v pasivnim standardu
Již není požadováno, aby provádějící firma byla registrována v Systému odborných dodavatelů. Pro získání dotace je nutné doložit   „Dlower door test“ s hodnotou < 0,6.

 

C Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody
C1: výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla

C2: instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb

C3: instalace solárně termických kolektorů

 

Dotace a její výše

Dotace se vyplácí na základě podlahové plochy zateplovaného objektu a dosažené úspory oproti původnůmu stavu. Maximální plocha, na kterou je možné získat dotaci pro oblast A je 350 m2 (RD) a 150 m2/byt (BD). Pro oblast B a C se vyplácí jednorázová dotace dle zvolené technologie. 

 

 

 

Podporovaná opatření MJ Výše dotace
Rodinné domy (RD)
A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 70 kWh/m2 Kč/m2 1 550
A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 40 kWh/m2 Kč/m2 2 200
A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % Kč/m2 650
A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 % Kč/m2 850
B RD v pasivním standardu 250 000
C.1 Zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže 50 000
C.1/C.2 Zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží o
požadovaném objemu
80 000
C.1/C.2 Zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 95 000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo země–voda, voda–voda 75 000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch–voda 50 000
C.3 Solárně-termické kolektory, pouze příprava teplé vody 55 000
C.3 Solárně-termické kolektory, příprava teplé vody i přitápění 80 000
D Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření u RD 20 000
Bytové domy (BD)
A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 55 kWh/m2 Kč/m2 1 050
A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 30 kWh/m2 Kč/m2 1 500
A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % Kč/m2 450
A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 % Kč/m2 600
B BD v pasivním standardu Kč/b.j. 150 000
C.1/C.2 Zdroj na biomasu Kč/b.j. 25 000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo země–voda, voda–voda Kč/b.j. 20 000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch–voda Kč/b.j. 15 000
C.3 Solárně-termické kolektory, pouze příprava teplé vody Kč/b.j. 25 000
C.3 Solárně-termické kolektory, příprava teplé vody i přitápění Kč/b.j. 35 000
D Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření u BD Kč/BD 50 000

 

 

Podání žádosti
Žádost se může podat před i po ukončení realizovaných opatření. Příjem žádosti je na krajských pracovištích SFŽP a na pobočkách velkých bank. Na schválení dotace a vydání dotačního příslibu je lhůta 60 dní. Pro žádost není požadován energetický audit, postačí projekt s výpočtem energetických parametrů vypra­covaný autorizovanou osobou dle zákona 360/1992 Sb..


V případě Vašeho zájmu o posouzení možnosti získání dotací z programu „Zelená úsporám“ vyplňte tento formulář a zašlete na adresu: zelenausporam@activprojekce.cz

Fotovoltaické elektrárny

Společnost CHIPO solar  www.chiposolar.cz zajišťuje poradenství včetně realizací velkých fotovoltaických parků, tak i malých a středně velkých elektráren pro domácnosti i podnikatele.

Sluneční elektrárny na klíč již od 80Kč/Wp bez DPH. S našimi cenami si může pořídit elektrárnu již každý.
Nezávazná nabídka fotovoltaické elektrárny do 2 dnů.

3D Vizualizace

3D modelování, vizualizace architektonických návrhů, příprava grafických prezentací.

Vizualizace námi zpracovaných staveb je možné si prohlídnout přímo na našich stránkách. 3D modely objektů jsou vkládány přímo do reálných nebo dle potřeby upravených fotografií z místa budoucí stavby.

Architektonická studie (STS)

Návrh/studie stavby je předprojektová část dokumentace dokládající koncepční tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby, objektu nebo zařízení, popřípadě jejich souboru, jejímž smyslem a účelem je vzájemné ujasnění si záměrů a stavebního programu mezi klientem a architektem/in­ženýrem (technikem) a ověření proveditelnosti stavebního programu ve zvoleném území. Vypracovává se standardně ve variantách, nadstandardně v alternativách.

Dokumentace k územnímu řízení (DÚR)

je dokumentace obsahující projekt dokládající základní tvarové hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby, objektu nebo zařízení, popřípadě jejich souboru především z hlediska souladu s požadavky klienta a v souladu s územně plánovací dokumentací, popřípadě s územně plánovacími podklady, a s předchozími rozhodnutími o území; projekt musí vyhovovat podmínkám ochrany zdravých životních podmínek, ochrany přírodních a krajinných složek životního prostředí, zejména ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa, vod, ovzduší, podmínkám ochrany kulturního bohatství, zejména památek, a obecným technickým požadavkům na výstavbu a obecným technickým požadavkům zabezpečujícím užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, popřípadě speciálním předpisům stanovujícím základní technické podmínky dopravní, energetické, protipožární, bezpečnosti konstrukční, uživatelské a provozní, bezpečnosti práce a technických zařízení a podobné; projekt se předkládá spolu s příslušnými vyjádřeními k návrhu na vydání územního rozhodnutí, resp. rozhodnutí o umístění stavby

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

je dokumentace obsahující projekt dokládající podrobné tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby, objektu nebo zařízení, popřípadě jejich souboru, a to v souladu s požadavky klienta a v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, s požadavky týkajícími se veřejných zájmů, především splnění obecných technických požadavků na výstavbu a obecných technických požadavků zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, a speciálních právních předpisů, popřípadě norem stanovujících podrobné technické podmínky dopravní, energetické, protipožární, bezpečnosti konstrukční, hygienické, uživatelské a provozní, bezpečnosti práce a technických zařízení a zvláštních předpisů zajišťujících komplexnost a plynulost výstavby, včasné vybudování technického, občanského nebo jiného vybavení potřebného k řádnému užívání; projekt se předkládá spolu s dalšími podklady k žádosti o vydání stavebního povolení.

Dokumnetace pro provedení stavby-objektu (DPS)

je dokumentace obsahující projekt jednoznačně určující závazné požadavky tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní na jakost, množství a charakteristické vlastnosti stavebního díla a instalovaných zařízení a na konečné provedení stavby, objektu nebo zařízení, popřípadě jejich souboru; dokumentace pro provedení stavby je propracováním předchozích fází dokumentace do té úrovně, aby odborně způsobilému dodavateli stavby umožnila stavbu, objekt nebo zařízení provést. Může ve specifických případech sloužit i jako dokumentace pro vyhledání zhotovitele stavby, objektu nebo zařízení Nenahrazuje realizační (výrobní a dílenskou) dokumentaci stavby.

Dokumentace pro výběr dodavatele (zhotovitele) stavby (DZS)

je dokumentace zpracovaná na základě dokumentace pro provedení stavby, upravená do rozpočtové struktury pro účely posouzení skladby a výše cenové nabídky jednotlivých uchazečů o dodávku stavby, ověření odborné způsobilosti uchazečů provést řádné a včas dodávku stavby a porovnání dalších smluvních podmínek, za kterých bude dodávka stavby provedena.

Realizační dokumentace stavby, objektu nebo zařízení

je dokumentace zpracovávaná dodavatelem stavby, resp. její části, obsahující zejména dílenské a výrobní výkresy sloužící k realizaci stavby, objektu nebo zařízení. Zpracování realizační dokumentace není součástí výkonů architekta/inženýra podle tohoto řádu a honorář za její vypracování se podle tohoto řádu neurčuje. Architckt/inženýr může být pověřen výkonem dohledu nad jejím zpracováním, obvykle jako součásti výkonu autorského dozoru.

Autorský (estetický a technický) dozor (ATD)

je dohled architekta/in­ženýra. Jakožto autora nad souladem kvalitativních parametrů projektu (tvarových/hmo­tových, materiálových, technických a technologických, dispozičních a provozních) s prováděnou stavbou, objektem nebo zařízením, popřípadě supervize nad souladem realizační (výrobní nebo dílenské) dokumentace vypracovávané dodavatelem stavby s projektem. Autorský dozor je vykonáván na základě smlouvy mezi klientem (objednatelem) a zhotovitelem (autorem) osobou, která příslušnou dokumentaci autorsky zpracovala, popřípadě osobou autorem povařenou. Na významných, technicky a architektonicky složitých a rozsáhlých stavbách je obvykle autorský dozor trvalý, na ostatních stavbách občasný.

Investorský (technický) dozor (ITD)

Výkon technického dozoru investora spočívající zejména v přejímání dokončených stavebních výkonů, v kontrole a přejímání dílčích stavebních prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn apod.
Zvláštní výkony:
Sestavení a rozepsání platebního plánu a dozor nad ním, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, spolupráce při kontrole účtů a zpřesnění a novelizace časových plánů.
Podstatnou součástí jeho výkonů je průběžná kontrola kvality stavby včetně projektu vzhledem ke skutečnostem, které se na stavbě vyskytují z toho důvodu je nezbytné, aby byl technický dozor náležitě kvalifikovaný a zkušený.
Základními požadavky na osobu vykonávající technický dozor je nezávislost na zhotoviteli i projektantovi stavby a jeho technická erudice.

Inženýrská činnost

Na základě jednání s dotčenými orgány státní a veřejné zprávy a s ostatními ú­častníky správního řízení, v součinnosti se správci veřejných sítí, zajistíme:

 – předběžné souhlasy s investičním záměrem – připravovanou stavbou

 – vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu

 – vydání stavebního povolení

 – kolaudaci dokončené stavby 

Poradenská činnost

 – poradíme při výběru dodavatele

 – vypracujeme posouzení projektové dokumentace

 – poradíme při výběru stavební parcely

 – poradíme při výběru stavebních materiálů

Činnost koordinátora na staveništi

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích byl stanoven v souladu se směrnicí Rady č. 92/57/EHS, která byla postupně implementována do právního řádu všech zemí, které jsou členy Evropské unie. V naší republice bylo zpracovatelem a předkladatelem návrhu zákona Ministerstvo práce a sociálních věcí a zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze dne 23. května 2006 nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007.

 

 

ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP 

KOORDINÁTOR PŘI PŘÍPRAVNÉ FÁZI STAVBY:

•  zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvý­šenému ohrožení života nebo zdraví,

•  zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních ri­zicích vztahujících se ke stavbě,

•  zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu in­spektorátu prá­ce,

•  bude nápomocen při výběru zhotovitelů stavby na základě posouzení stavu zabezpečování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při jednotlivých pra­covních postupech zhotovitelů.

 

KOORDINÁTOR PŘI FÁZI REALIZACE STAVBY:

•  bude koordinovat spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi sou­časně,

•  bude spolupracovat při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému pro­vádění jednotlivých činností,

•  bude sledovat provádění jednotlivých čin­ností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání náprav,

•  bude organizovat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, povede zápisy z kontrolních dnů o zjištěných ne­dostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků,

•  bude informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních ri­zicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací,

•  bude kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám,

•  bude sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP, a na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP bude plán aktualizovat.

 

PLÁN  BOZP OBSAHUJE:

•  základní informace o akci a účastnících výs­tavby,

•  povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajiš­tění BOZP,

•  přehled základních opatření k zajištění BOZP,

•  vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pra­covních postupů a odpovědností,

•  analýzy rizik jednotlivých činností,

•  způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů,

•  zásady požární ochrany při realizaci,

•  dopravně provozní předpisy,

•  zabezpečení staveniště,

•  bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání stavby

 

 

Tab.| Kdy musí být zajištěn koordinátor BOZP

POPIS SITUACE

POVINNOSTI  DLE ZÁKONA 309/2006 Sb.

počet zhotovitelů 

provádějících 

stavbu

na stavbě budou 

prováděny práce 

dle 591/2006  Sb.

rozsah stavby 

přesahuje limity 

dle § 15 zákona 

č. 309/2006 Sb.

nutno zpracovat 

Plán BOZP

nutno zaslat 

oznámení o za­hájení prací 

na OIP**

nutno určit 

koordinátora při 

realizaci stavby

1

ANO

 

ANO

NE

NE

 

ANO

ANO

ANO

NE

2 a víc

 

 

NE

NE

NE

ANO

 

ANO

NE

NE

 

ANO

ANO

ANO

ANO

*    podmínky jsou uvedeny na straně 2

**  OIP – oblastní inspektorát práce